July 23, 2024

Thomas McNeilly

Jesus Christ is King

Thomas

2 min read

https://youtube.com/shorts/2QSAnb09EuY?si=r3wsY8A4tNKto0MM https://youtube.com/shorts/2QSAnb09EuY?si=r3wsY8A4tNKto0MM https://youtu.be/sms_qlZvw0w?si=OlVnykqBZeTXsmST https://youtu.be/sms_qlZvw0w?si=OlVnykqBZeTXsmST Ezekiel 23 The Two Sisters Are Condemned 36The Lord said: Ezekiel, son of man, it's time...

2 min read

https://youtube.com/shorts/RCFAaDQUCFA?si=LKOQLz55Mdp2mhCa https://youtube.com/shorts/RCFAaDQUCFA?si=LKOQLz55Mdp2mhCa https://youtu.be/b4u-uWJDUvk?si=pvYAv3NdZA-4s0x3 https://youtu.be/b4u-uWJDUvk?si=pvYAv3NdZA-4s0x3 Ezekiel 23 The Lord Will Punish Oholibah 22The Lord God said: Oholibah, though you no longer...

2 min read

https://youtube.com/shorts/9bTCn4NiRmc?si=U8bSiD56_3Ip0Z_D https://youtube.com/shorts/9bTCn4NiRmc?si=U8bSiD56_3Ip0Z_D https://youtu.be/q0x5bYaVUlY?si=gTUp8LR8hUD2zVed https://youtu.be/q0x5bYaVUlY?si=gTUp8LR8hUD2zVed Ezekiel 23 Two Sinful Sisters 1The Lord said: 2Ezekiel, son of man, listen to this story...

2 min read

https://youtube.com/shorts/hxV7CwQXogo?si=njyxXPXNqSnRxBHD https://youtube.com/shorts/hxV7CwQXogo?si=njyxXPXNqSnRxBHD https://youtu.be/J0XnMEQrkSU?si=0xUBn1eGBYOkNs14 https://youtu.be/J0XnMEQrkSU?si=0xUBn1eGBYOkNs14 Ezekiel 22 Everyone in Jerusalem Is Guilty 23The Lord said: 24Ezekiel, son of man, tell the...

1 min read

https://youtube.com/shorts/mLTkiM1g2jM?si=6pLQ1dhDV5ScsaDi https://youtube.com/shorts/mLTkiM1g2jM?si=6pLQ1dhDV5ScsaDi https://youtu.be/B2q6E9LlukA?si=VpcIKe6aMdhJDqak https://youtu.be/B2q6E9LlukA?si=VpcIKe6aMdhJDqak Ezekiel 22 Jerusalem Must Be Purified 17The Lord said: 18Ezekiel, son of man, I consider the...

2 min read

https://youtube.com/shorts/PG1GzBCtKQ8?si=ceKXHcQ4HqRsJ0Bv https://youtube.com/shorts/PG1GzBCtKQ8?si=ceKXHcQ4HqRsJ0Bv https://youtu.be/0T2DVvhbcDg?si=QvVoXv8LBH6WAt05 https://youtu.be/0T2DVvhbcDg?si=QvVoXv8LBH6WAt05 Ezekiel 22 Jerusalem Is Condemned 1Some time later, the Lord said: 2Ezekiel, son of man, are...

1 min read

https://youtube.com/shorts/uWitG6FYIUA?si=lQ96H2TcDgWoHgSc https://youtube.com/shorts/uWitG6FYIUA?si=lQ96H2TcDgWoHgSc https://youtu.be/gWfSEcHbubw?si=KYAwCTq0hCNxadUx https://youtu.be/gWfSEcHbubw?si=KYAwCTq0hCNxadUx Ezekiel 21 Judgment against Ammon 28 The Lord God said: Ezekiel, son of man, the Ammonites...

2 min read

https://youtube.com/shorts/KHKugsKRXqY?si=qbaVmr0mFXazTbYA https://youtube.com/shorts/KHKugsKRXqY?si=qbaVmr0mFXazTbYA https://youtu.be/iZJ2XfH6u7c?si=GW084XWsL49pApa1 https://youtu.be/iZJ2XfH6u7c?si=GW084XWsL49pApa1 Ezekiel 21 The King of Babylonia and His Sword 18The Lord said: 19Ezekiel, son of man,...

1 min read

https://youtube.com/shorts/cPaHl7C4S5w?si=hBBghw2F5aPJOk0A https://youtube.com/shorts/cPaHl7C4S5w?si=hBBghw2F5aPJOk0A https://youtu.be/ZD7dSk8CR80?si=NF6Fueu3XoPKnGB8 https://youtu.be/ZD7dSk8CR80?si=NF6Fueu3XoPKnGB8 Ezekiel 21 A Sword Is Ready To Attack Israel 8The Lord said: 9-10Ezekiel, son of man,...

1 min read

https://youtube.com/shorts/heaaYhcEPE8?si=qUxz4rPHU1zZmDeA https://youtube.com/shorts/heaaYhcEPE8?si=qUxz4rPHU1zZmDeA https://youtu.be/t9e5qIpkpz0?si=m6RnjE_wPnnjmu3A https://youtu.be/t9e5qIpkpz0?si=m6RnjE_wPnnjmu3A Ezekiel 21 The Lord Will Punish Jerusalem 1The Lord said: 2Ezekiel, son of man, condemn the...